Dialog om Karlslunds skola

Vi fortsätter vår turné för att samtala med föräldrar om framtidens skola i Motala kommun. Vi vill föra en dialog i god tid innan beslut fattas. Utgångspunkten för dialogen är den omfattande lokalrevision som tagits fram för att använda skattemedel och lokaler på bästa sätt.

På tisdagskvällen besökte vi Karlslunds skola välbesökta skolråd. Förslaget i lokalrevisionen är att skolan går från en F5-skola till en F3-skola och att barnen då skulle flytta till Skolgårda i årskurs 4 istället som idag i årskurs 6.

Under mötet kom många frågor och synpunkter, både positiva och negativa. Frågan om barnens trygghet och hur barn och personal ska klara omställningen att flytta från en liten skola till en betydligt större väcktes. Bildningsnämndens uppdrag är att ge alla barn i Motala kommuns skolor en trygg skolgång. Trygghet och ett inkluderade arbetssätt inom ramen för En skola för alla är något vi jobbar mycket aktivt med.

Samtidigt är det viktigt att inte tappa bort vårt huvuduppdrag – utbildning med hög kvalitet. Då måste vi ställa oss frågan: Hur använder vi pengarna? Ska vi lägga dem på byggnader och outnyttjade lokaler eller på utbildningens innehåll?

Frågor om utemiljön kom också på tal och det är något vi diskuterar. Vi måste bli ännu bättre på att använda skolgården bla som lärmiljö.

Det är viktigt att återigen betona att inga beslut är fattade. En eventuell ändring blir aktuell först höstterminen 2017. Vi pratar inte om någon skolnedläggning utan ett förslag om en F3-skola som kan attrahera många.

Nu fortsätter vi arbetet och dialogen med föräldrarna. Längre fram är vi öppna för att åter besöka skolrådet för vidare samtal.

 

 

Annonser

El sistema

Är just nu på Charlottenborgsskolan med nämnden för att se hur arbetet med El Sistema fortgår i kommunen. Vi ser hur arbetet går till men vi ska också få information om hur arbetet kommer fortsätta i grundskolan i höst.   

  
 

Nya upptagningsområden antagna

Det här publicerat på Motala kommuns hemsida och kommunens Facebooksida:

En enig bildningsnämnd har beslutat om nya geografiska upptagningsområden för de kommunala grundskolorna.
– Elevantalet ökar markant i centrala Motala de närmsta åren och det behovet måste vi möta. Dessutom vill vi se en jämnare fördelning mellan olika socioekonomiska grupper, kommenterar tf förvaltningschef Johnny Thorén de nya gränsdragningarna.

Utgångspunkterna för arbetet med att ta fram nya upptagningsområden för de kommunala grundskolorna har varit:

  • Samtliga skolor i Motala kommun erbjuder en bra skolgång för eleverna.
  • Indelningen görs utifrån befolkningsprognos och skolornas kapacitet.
  • En jämnare fördelning utifrån elevernas socioekonomiska situation ska göras.
  • Det fria skolvalet finns.

Bakgrund och fakta

Bildningsförvaltningen ser kontinuerligt över de geografiska upptagningsområdena för att kunna anpassa skolans verksamhet efter behoven. Översyn och eventuella justeringar görs i god tid för att inte stora problem ska uppstå över tid.

Granskningen som nu har gjorts bygger på den omfattande lokalrevision, 2 500 sidor, som presenterades och fastslogs i våras. Revisionen visar att barngrupperna i centrala Motala kommer att öka rejält de närmsta åren.

För att kvalitetssäkra lokalrevisionens analys har förvaltningen även tagit fram en befolkningsprognos med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Den prognosen bekräftar att antalet barn i centrala Motala kommer att öka med 11-12 procent inom de närmsta åtta åren.

Utifrån den prognosen har förvaltningen bedömt att det är angeläget att redan nu ändra upptagningsområdena för antagning till skolan. De nya gränsdragningarna är tänkta att hålla över tid. Det ger en stabilitet och gör att upptagningsområdena inte behöver göras om de närmsta åren.

– Vi har ett antal skolor där det kommer att bli alldeles för trångt om vi inte agerar nu, säger Johnny Thorén.

Skolornas rektorer har tillsammans med en GIS-utvecklare – GIS står för geografiskt informationssystem – fördelat eleverna utifrån befolkningsprognosen och skolornas kapacitet.

Socioekonomisk hänsyn

Bildningsnämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att ta socioekonomiska hänsyn vid fördelningen av elever. Det får till följd att det tätbefolkade bostadsområdet Ekön fördelas mellan tre skolor, Bråstorp, Vättern och Norra. Samtidigt hör området norr om Facklan till Smedsby.

– Vi tror på blandade skolor och forskning visar att det är bra för alla elever, säger bildningsnämndens ordförande (S) Nicklas Rudberg.

Fria skolvalet

I och med nämndens beslut sker antagningen till den kommunala grundskolan från och med läsåret 2016-2017 enligt följande turordningsprincip:

  1. Barn som bor i upptagningsområdet.
  2. Syskonförtur.
  3. Avståndet från hemmet till skolan.

Genom att skolorna inte fylls helt, en viss luftighet finns, möjliggörs syskonförturen och det fria skolvalet. Invånare som tycker sig ha blivit placerade i ”fel” upptagningsområde kan utnyttja det fria skolvalet, som ger dig rätt att fritt ansöka till samtliga kommunens skolor. Plats bereds enligt principen ovan.

De yngsta eleverna som bor allra längst bort från skolan i upptagningsområdet, mer än två kilometer, erbjuds taxi till och från skolan. De äldre skolbarnen kan ta sig till exempelvis Smedsby skola på trygga cykelvägar, betonar tf förvaltningschefen.

Under bildningsnämndens sammanträde efterfrågade den politiska oppositionen en konsekvensanalys av de nya gränsdragningarna.

– Jag ser ingen fara med det här. Men väntar vi några år kommer vi att få stora problem med överfulla skolor, säger Johnny Thorén.

Onsdagens nämndbeslut innebär även att elever från Österstad skola börjar årskurs fem på Fornåsa skola från och med läsåret 2016/2017. Orsaken till den ändringen är att Dansäterskolan i Borensberg inte har kapacitet att ta emot dessa elever.

Till höger hittar du en länk till Mötesportalen. Under ”Bildningsnämnden” finns handlingar och kartor som beskriver de nya upptagningsområdena.

Kulturskolans studiedag

Här är mitt öppningsanförande på studiedagen.

  
Kulturvänner!

Vi politiker ska inte säga vad som är bra och dålig kultur, vi ska ge utrymme för kulturen att leva sitt eget liv. Ett av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Barn är samhällsmedborgare med tankar om sin historia, nuet och med drömmar om framtiden. De har rätt att ställa krav och bli bemötta med respekt. Ingen vinner på att några lämnas efter. 

Vi har i den politiska ledningen varit tydliga att ett av de mest prioriterade områdena för oss är barn och ungas uppväxtvillkor. Kulturen bidrar till människors utveckling. Men den bidrar också till samhällets utveckling. I ett samhälle som slits isär erbjuder och främjar kulturen arenor där vi möts på gemensam grund. I synen på rätten till ett rikt kulturliv, i försvaret av konstens uppgift att odla våra drömmar, att ges möjlighet att kunna se livet med någon annans ögon – där framträder skillnaden i människosyn som tydligast.
Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss också utåt så att vi känner igen oss i andra. Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör; Teatrar, bibliotek, samlingslokaler, och välfärdsstatens institutioner är exempel på mötesplatser där vi medborgare träffar varandra och möts som jämlikar. Vi vill att Motala och Östergötland ska vara mångkulturellt och erbjuda alternativ för alla som finns här. 
Vi vill också se en kommun med delaktighet och inflytande för medborgare, och där har föreningslivet en jätteviktig roll. Där aktiveras människor i alla olika åldrar och kan engagera sig i det de själva brinner för. Man måste få leva och lära från vaggan till graven. 
Vår uppgift är att vara motor för att skapa goda förutsättningar för verksamheten som bedrivs i kommunen. Alla människor, både barn och vuxna, skall ha möjlighet att ta del av kultur och eget skapande. Barn och ungas möjlighet att ta del av och själva lära sig att spela musik, teater, film och annat är en grundbult i vår kulturpolitik. Barnkulturens del i den offenligt stödda kulturen måste uppmärksammas. I Motala vill vi behålla positionen som en av sveriges bästa skolkulturkommuner men vi vill ytterligare förstärka skolans roll att stödja och utveckla barns och ungas eget skapande. Kulturen måste bli en naturlig del av den ordinarie skolans arbete. Kulturskolans musikundervisning betyder mycket för många barns och ungdomars möjligheter att utvecklas inom musiken men också för musiklivet i kommunen som helhet.

Ett nyskapande, en drivkraft framåt och en vilja att ständigt utveckla och förbättra är helt nödvändigt för att kommunen ska växa och bli bättre. Kulturen möjliggör rekreation, återhämtning och förströelse som balanserar våra annars ganska hektiska och stressade liv. I längden gör kulturen oss mer hållbara, och även samhället. 

Kulturen har ett egenvärde alldeles oavsett hur mycket den genererar ekonomiskt. Det värdet hoppas jag vi alla får uppleva och utveckla här idag. Just därför är jag extra stolt att få hälsa er välkomna till Motala. Ni som sitter här bidrar till att vi Östgötar står upp för en kulturpolitik som utrustar människor med vingar, som uppmuntrar till eget skapande genom hela livet, som öppnar upp kulturens arenor, som respekterar den kunskap, det engagemang, det djup och den bredd som våra kulturarbetare står för.

Välkomna

Vi rör inga klasser!

De senaste veckorna har vi besökt flera skolor för att diskutera de planerade förändringarna med upptagningsområdena för kommunens grundskolor. Även om den absoluta majoriteten av föräldrarna har tyckt att grundtanken med förslaget har varit väldigt bra har många reagerat starkt mot de delarna av förslaget som påverkar de barn som redan går i skolan. Framför allt har förslaget om att man ska söka in till skolan på nytt mellan tredje och fjärde klass skapat starka reaktioner och stor oro hos många föräldrar. Vi har lyssnat på den kritik som har kommit till oss på mötena, via mail och via samtal.
Inför bildningsnämndens sammanträde diskuterade vi därför i den politiska majoritetsgruppen hur vi skulle gå vidare med förslaget. Vi har lyssnat på den kritik och de synpunkter som har kommit och har därför bestämt att vi inte kommer att ge förvaltningen i uppdrag att utreda den delen av förslaget som innebar att elever skulle behöva söka sin skola igen mellan trean och fyran. Den elev som har blivit antagen till en klass ska också få gå kvar i den.
Flera har också undrat angående syskonförturen till skolan. Där gör vi bedömningen att det föreslagna systemet inte kommer att ha några konsekvenser för syskonförturen. Efter det geografiska upptagningsområdet kommer syskonförturen att komma i andra hand, och eftersom de geografiska upptagningsområdena inte kommer att fylla samtliga platser är förvaltningens bedömning att det även i framtiden kommer att finnas goda förutsättningar för syskonförtur. Temporärt kan det bli större klasser i någon årskurs/skola.

Nedan följer ett brev som idag går ut till alla föräldrar.
Vi rör inte några skolklasser”

 Efter dialog med föräldragrupper har bildningsnämnden beslutat att dra tillbaka delar av förslaget kring nya upptagningsområden inom förskola och skola.
– Vi rör inte några skolklasser. Dessutom bedömer vi att syskonförturen till förskoleklass kommer att rymmas inom befintlig organisation, säger bildningsnämndens ordförande (S) Nicklas Rudberg.

Vid bildningsnämndens sammanträde i juni beslutades att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på nya geografiska upptagningsområden. Ett förslag arbetades fram och presenterades på berörda förskoleråd och skolråd.

 Efter att ha lyssnat på de synpunkter som kommit från föräldrarna ändras nu förslaget. Samma princip ska gälla på samtliga kommunala skolor inom Motala kommun.

 – Vi rör inte de befintliga klasserna. Är en elev antagen på enheten får barnet följa sin klass, säger Nicklas Rudberg

 Det innebär att ingen elev ska behöva söka om sin plats i klassen, betonar Nicklas Rudberg och tillägger:

– Med den kö vi har till förskoleklasserna idag gör vi bedömningen att syskonförturen kommer att rymmas i organisationen.

 Arbetet mot målet att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan skolorna fortgår. För att både redan antagna elever och elever som berörs av närhetsprincipen ska rymmas i skolorna kan att klassernas storlek komma att påverkas.

 – Klasser kan bli större tills den nya organisationen har satt sig, säger Nicklas Rudberg.

 Parallellt med de här frågorna arbetar bildningsförvaltningen intensivt med att skolplacera nyanlända barn och ungdomar:

 – Under vårterminen startas det förberedelseklasser på de skolenheter där det är möjligt, säger tf bildningschef, Johnny Thorén.

 

 

Reflektioner från dialog med föräldrar från förskolan Vättern.

Varvar ner efter ett möte med oroliga föräldrar. Bakgrunden är vårt uppdrag att se över upptagningsområdena till våra skolor ur ett socioekonomiskt perspektiv. Alla är överens om att det är rätt väg att gå och välkomnar ett sådant förslag. Men det uppstår motstridiga känslor när ens eget barn inte får plats på den populära skolan i och med att dagens förtursregler därmed ändras till förmån för en sammanhållen skola. Ett av de svåra beslut som vi står inför samtidigt som jag är övertygad att vi är på rätt spår. Starka känslor blir det men vi är på plats för den diskussionen iallafall.
Jag har nu gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av nya antagningsregler till årskurs 4.


Nedan följer det informationsbrev vi skickar ut till berörda föräldrar:

 Förslag på nya grundskolans geografiska upptagningsområden

På bildningsnämndens möte i juni presenterades en lokalutredning för förskolan och grundskolan. I utredningen rekommenderas nämnden att se över de geografiska upptagningsområdena för grundskolan för att möta den demografiska tillväxten i bland annat centrala Motala.  
Nämnden beslutade att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på nya geografiska upptagningsområden. Förslaget ska utgå från lokalutredningens analys och arbeta för att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan skolorna.

Under hösten har bildningsnämndens ordförande, förvaltningschef och verksamhetschef besökt skolråden på ett antal skolor som på ett eller annat sätt kommer att påverkas av förslaget. Skolrådet på Vätternskolan besöktes den 30/9. Efter mötet har ett konkret förslag tagits fram i dialog med bildningsnämndens arbetsutskott, de 25/11, se nedan.

Första versionen av förslaget påverkar:

• förturen från förskolan Vättern till förskoleklass på Vätternskolan .

• nya ansökningsförfarande för barn till årskurs 4.

 

Ett möte bokades med förskolerådet den 3/12 och ett nytt möte med skolrådet den 8/12.

Efter reaktionerna och dialogen vid mötet på förskolan Vättern den 3/12 har förslaget ändrats:

• Bildningsnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av nya antagningsregler till årskurs 4.

 

Förslag till nya upptagningsområden och antagningsregler kommer upp som information till bildningsnämnden den 9/12. Eventuellt beslut tas på nämnden 13/1.

Synpunkter på förslaget lämnas till bildningsnämnden via mejl: bildningsnamnden@motala.se

 

 

Översyn av grundskolans geografiska upptagningsområden 

Sammanfattning

Lokalrevisionen för förskola och grundskola bygger på en genomgripande genomgång och analys av demografiska behov samt teknisk och pedagogisk status. I den sammanfattande rapporten finns förslag till investeringar och organisatoriska förändringar för att hantera den framtida lokalförsörjningen. I rapporten redovisas beräknad efterfrågan för respektive upptagningsområde och grundskola för perioden 2013‐2023 samt prognos över lokalkapaciteten för respektive skola.

Utifrån rapportens förslag samt socioekonomiska hänsyn fick förvaltningen i juni 2015 i uppdrag att justera de geografiska upptagningsområdena för kommunens grundskolor. Under hösten har ordförande, förvaltningschef och verksamhetschef grundskola/särskola besökt skolråd på de grundskolor som berörs av förslaget och haft en dialog om uppdraget.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar om följande förändringar;

1. Antagningen till den kommunala grundskolan från och med läsåret 2016/2017; i första hand barn som bor i upptagningsområdet, i andra hand syskonförtur och i tredje hand avståndet från hemmet till skolan. Detta tillämpas för barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2016.

2. Elever från Österstad skola börjar årskurs fem på Fornåsa skola från och med läsåret 2016/2017.

3. Vättern, Smedsby, Norra och Bråstorp skolor får nya upptagningsområden från och med läsåret 2016/2017. Gränserna för de nya upptagningsområdena presenteras och beslutas på januarinämnden.

4. Karlslund skola bildar en F3-organisation från och med läsår 2016/2017. Elever i årskurs 4-5 inom skolans befintliga upptagningsområde hänvisas till Skolgårda skola.

 

 

Besök hos 5:orna på Vätternskolan

– Varför får sexårs ipads före oss? Vi har ju skrivit med penna och papper i sex år redan, vi borde få först!
– Vad händer om den går sönder?
– Får man ta hem den?
– Kommer dom va låsta?

Frågorna haglade runt kommunalrådet, tillika Bildningsnämndens ordförande, Nicklas Vätternskolan2Rudberg då han besökte femmorna på Vätternskolan för att diskutera ipads. Det var med anledning av deras visade engagemang genom insändare till MVT som Rudberg ville träffa dem.

– Jag vill verkligen berömma er för era insändare, ni håller en god ton, argumenterar sakligt och försöker få till en förändring. Precis så ska det vara! sa Rudberg inledningsvis till klasserna.
Eleverna fick möjlighet att få svar på sina frågor och lyfta sina funderingar. Samtidigt togs tillfället i akt av kommunalrådet själv: han frågade eleverna hur de själva skulle vilja använda sin ipad för att bli bättre i skolan. Allt från matte- och glosappar till att designa spel på bildlektionerna föreslogs.
– Det blir ju mycket roligare att göra läxorna om man gör det på ipad, hävdade flera.
Samtidigt framhölls att ipads inte ska ersätta penna, papper och vanliga böcker, utan vara ett komplement. Och hur man ska använda ipads, vilka appar man kommer ha och hur ofta de ska vara med i undervisningen kommer vara upp till lärarna.
– Fast man får säkert gärna tipsa om bra appar och verktyg om man vill, sa Nicklas Rudberg och lärarna nickade instämmande.

Ett nytt positivt Vätternskolan1besked fick femmorna också: bland annat tack vare deras insändare och engagemang kommer femmor och sexor få ipads redan i vår, istället för nästa höst som planerat. Inom 3-4 år ska alla elever från F6 upp till gymnasiet ha egen ipad eller dator i skolan.
– Kan jag få komma tillbaka och hälsa på er någon månad efter att ni fått era ipads tror ni, så jag får se hur ni jobbar med dom? Frågade Rudberg.
– Jaa, det får du! Ropade eleverna.

Har du frågor som rör satsningen med lärplattor till skolungdomar i kommunen kan du titta på kommunens FAQ om detta.