Vi rör inga klasser!

De senaste veckorna har vi besökt flera skolor för att diskutera de planerade förändringarna med upptagningsområdena för kommunens grundskolor. Även om den absoluta majoriteten av föräldrarna har tyckt att grundtanken med förslaget har varit väldigt bra har många reagerat starkt mot de delarna av förslaget som påverkar de barn som redan går i skolan. Framför allt har förslaget om att man ska söka in till skolan på nytt mellan tredje och fjärde klass skapat starka reaktioner och stor oro hos många föräldrar. Vi har lyssnat på den kritik som har kommit till oss på mötena, via mail och via samtal.
Inför bildningsnämndens sammanträde diskuterade vi därför i den politiska majoritetsgruppen hur vi skulle gå vidare med förslaget. Vi har lyssnat på den kritik och de synpunkter som har kommit och har därför bestämt att vi inte kommer att ge förvaltningen i uppdrag att utreda den delen av förslaget som innebar att elever skulle behöva söka sin skola igen mellan trean och fyran. Den elev som har blivit antagen till en klass ska också få gå kvar i den.
Flera har också undrat angående syskonförturen till skolan. Där gör vi bedömningen att det föreslagna systemet inte kommer att ha några konsekvenser för syskonförturen. Efter det geografiska upptagningsområdet kommer syskonförturen att komma i andra hand, och eftersom de geografiska upptagningsområdena inte kommer att fylla samtliga platser är förvaltningens bedömning att det även i framtiden kommer att finnas goda förutsättningar för syskonförtur. Temporärt kan det bli större klasser i någon årskurs/skola.

Nedan följer ett brev som idag går ut till alla föräldrar.
Vi rör inte några skolklasser”

 Efter dialog med föräldragrupper har bildningsnämnden beslutat att dra tillbaka delar av förslaget kring nya upptagningsområden inom förskola och skola.
– Vi rör inte några skolklasser. Dessutom bedömer vi att syskonförturen till förskoleklass kommer att rymmas inom befintlig organisation, säger bildningsnämndens ordförande (S) Nicklas Rudberg.

Vid bildningsnämndens sammanträde i juni beslutades att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på nya geografiska upptagningsområden. Ett förslag arbetades fram och presenterades på berörda förskoleråd och skolråd.

 Efter att ha lyssnat på de synpunkter som kommit från föräldrarna ändras nu förslaget. Samma princip ska gälla på samtliga kommunala skolor inom Motala kommun.

 – Vi rör inte de befintliga klasserna. Är en elev antagen på enheten får barnet följa sin klass, säger Nicklas Rudberg

 Det innebär att ingen elev ska behöva söka om sin plats i klassen, betonar Nicklas Rudberg och tillägger:

– Med den kö vi har till förskoleklasserna idag gör vi bedömningen att syskonförturen kommer att rymmas i organisationen.

 Arbetet mot målet att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan skolorna fortgår. För att både redan antagna elever och elever som berörs av närhetsprincipen ska rymmas i skolorna kan att klassernas storlek komma att påverkas.

 – Klasser kan bli större tills den nya organisationen har satt sig, säger Nicklas Rudberg.

 Parallellt med de här frågorna arbetar bildningsförvaltningen intensivt med att skolplacera nyanlända barn och ungdomar:

 – Under vårterminen startas det förberedelseklasser på de skolenheter där det är möjligt, säger tf bildningschef, Johnny Thorén.

 

 

Annonser

Reflektioner från dialog med föräldrar från förskolan Vättern.

Varvar ner efter ett möte med oroliga föräldrar. Bakgrunden är vårt uppdrag att se över upptagningsområdena till våra skolor ur ett socioekonomiskt perspektiv. Alla är överens om att det är rätt väg att gå och välkomnar ett sådant förslag. Men det uppstår motstridiga känslor när ens eget barn inte får plats på den populära skolan i och med att dagens förtursregler därmed ändras till förmån för en sammanhållen skola. Ett av de svåra beslut som vi står inför samtidigt som jag är övertygad att vi är på rätt spår. Starka känslor blir det men vi är på plats för den diskussionen iallafall.
Jag har nu gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av nya antagningsregler till årskurs 4.


Nedan följer det informationsbrev vi skickar ut till berörda föräldrar:

 Förslag på nya grundskolans geografiska upptagningsområden

På bildningsnämndens möte i juni presenterades en lokalutredning för förskolan och grundskolan. I utredningen rekommenderas nämnden att se över de geografiska upptagningsområdena för grundskolan för att möta den demografiska tillväxten i bland annat centrala Motala.  
Nämnden beslutade att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på nya geografiska upptagningsområden. Förslaget ska utgå från lokalutredningens analys och arbeta för att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan skolorna.

Under hösten har bildningsnämndens ordförande, förvaltningschef och verksamhetschef besökt skolråden på ett antal skolor som på ett eller annat sätt kommer att påverkas av förslaget. Skolrådet på Vätternskolan besöktes den 30/9. Efter mötet har ett konkret förslag tagits fram i dialog med bildningsnämndens arbetsutskott, de 25/11, se nedan.

Första versionen av förslaget påverkar:

• förturen från förskolan Vättern till förskoleklass på Vätternskolan .

• nya ansökningsförfarande för barn till årskurs 4.

 

Ett möte bokades med förskolerådet den 3/12 och ett nytt möte med skolrådet den 8/12.

Efter reaktionerna och dialogen vid mötet på förskolan Vättern den 3/12 har förslaget ändrats:

• Bildningsnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av nya antagningsregler till årskurs 4.

 

Förslag till nya upptagningsområden och antagningsregler kommer upp som information till bildningsnämnden den 9/12. Eventuellt beslut tas på nämnden 13/1.

Synpunkter på förslaget lämnas till bildningsnämnden via mejl: bildningsnamnden@motala.se

 

 

Översyn av grundskolans geografiska upptagningsområden 

Sammanfattning

Lokalrevisionen för förskola och grundskola bygger på en genomgripande genomgång och analys av demografiska behov samt teknisk och pedagogisk status. I den sammanfattande rapporten finns förslag till investeringar och organisatoriska förändringar för att hantera den framtida lokalförsörjningen. I rapporten redovisas beräknad efterfrågan för respektive upptagningsområde och grundskola för perioden 2013‐2023 samt prognos över lokalkapaciteten för respektive skola.

Utifrån rapportens förslag samt socioekonomiska hänsyn fick förvaltningen i juni 2015 i uppdrag att justera de geografiska upptagningsområdena för kommunens grundskolor. Under hösten har ordförande, förvaltningschef och verksamhetschef grundskola/särskola besökt skolråd på de grundskolor som berörs av förslaget och haft en dialog om uppdraget.

Förslag till beslut

Bildningsnämnden beslutar om följande förändringar;

1. Antagningen till den kommunala grundskolan från och med läsåret 2016/2017; i första hand barn som bor i upptagningsområdet, i andra hand syskonförtur och i tredje hand avståndet från hemmet till skolan. Detta tillämpas för barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2016.

2. Elever från Österstad skola börjar årskurs fem på Fornåsa skola från och med läsåret 2016/2017.

3. Vättern, Smedsby, Norra och Bråstorp skolor får nya upptagningsområden från och med läsåret 2016/2017. Gränserna för de nya upptagningsområdena presenteras och beslutas på januarinämnden.

4. Karlslund skola bildar en F3-organisation från och med läsår 2016/2017. Elever i årskurs 4-5 inom skolans befintliga upptagningsområde hänvisas till Skolgårda skola.