Nya upptagningsområden antagna

Det här publicerat på Motala kommuns hemsida och kommunens Facebooksida:

En enig bildningsnämnd har beslutat om nya geografiska upptagningsområden för de kommunala grundskolorna.
– Elevantalet ökar markant i centrala Motala de närmsta åren och det behovet måste vi möta. Dessutom vill vi se en jämnare fördelning mellan olika socioekonomiska grupper, kommenterar tf förvaltningschef Johnny Thorén de nya gränsdragningarna.

Utgångspunkterna för arbetet med att ta fram nya upptagningsområden för de kommunala grundskolorna har varit:

  • Samtliga skolor i Motala kommun erbjuder en bra skolgång för eleverna.
  • Indelningen görs utifrån befolkningsprognos och skolornas kapacitet.
  • En jämnare fördelning utifrån elevernas socioekonomiska situation ska göras.
  • Det fria skolvalet finns.

Bakgrund och fakta

Bildningsförvaltningen ser kontinuerligt över de geografiska upptagningsområdena för att kunna anpassa skolans verksamhet efter behoven. Översyn och eventuella justeringar görs i god tid för att inte stora problem ska uppstå över tid.

Granskningen som nu har gjorts bygger på den omfattande lokalrevision, 2 500 sidor, som presenterades och fastslogs i våras. Revisionen visar att barngrupperna i centrala Motala kommer att öka rejält de närmsta åren.

För att kvalitetssäkra lokalrevisionens analys har förvaltningen även tagit fram en befolkningsprognos med hjälp av Statistiska centralbyrån, SCB. Den prognosen bekräftar att antalet barn i centrala Motala kommer att öka med 11-12 procent inom de närmsta åtta åren.

Utifrån den prognosen har förvaltningen bedömt att det är angeläget att redan nu ändra upptagningsområdena för antagning till skolan. De nya gränsdragningarna är tänkta att hålla över tid. Det ger en stabilitet och gör att upptagningsområdena inte behöver göras om de närmsta åren.

– Vi har ett antal skolor där det kommer att bli alldeles för trångt om vi inte agerar nu, säger Johnny Thorén.

Skolornas rektorer har tillsammans med en GIS-utvecklare – GIS står för geografiskt informationssystem – fördelat eleverna utifrån befolkningsprognosen och skolornas kapacitet.

Socioekonomisk hänsyn

Bildningsnämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att ta socioekonomiska hänsyn vid fördelningen av elever. Det får till följd att det tätbefolkade bostadsområdet Ekön fördelas mellan tre skolor, Bråstorp, Vättern och Norra. Samtidigt hör området norr om Facklan till Smedsby.

– Vi tror på blandade skolor och forskning visar att det är bra för alla elever, säger bildningsnämndens ordförande (S) Nicklas Rudberg.

Fria skolvalet

I och med nämndens beslut sker antagningen till den kommunala grundskolan från och med läsåret 2016-2017 enligt följande turordningsprincip:

  1. Barn som bor i upptagningsområdet.
  2. Syskonförtur.
  3. Avståndet från hemmet till skolan.

Genom att skolorna inte fylls helt, en viss luftighet finns, möjliggörs syskonförturen och det fria skolvalet. Invånare som tycker sig ha blivit placerade i ”fel” upptagningsområde kan utnyttja det fria skolvalet, som ger dig rätt att fritt ansöka till samtliga kommunens skolor. Plats bereds enligt principen ovan.

De yngsta eleverna som bor allra längst bort från skolan i upptagningsområdet, mer än två kilometer, erbjuds taxi till och från skolan. De äldre skolbarnen kan ta sig till exempelvis Smedsby skola på trygga cykelvägar, betonar tf förvaltningschefen.

Under bildningsnämndens sammanträde efterfrågade den politiska oppositionen en konsekvensanalys av de nya gränsdragningarna.

– Jag ser ingen fara med det här. Men väntar vi några år kommer vi att få stora problem med överfulla skolor, säger Johnny Thorén.

Onsdagens nämndbeslut innebär även att elever från Österstad skola börjar årskurs fem på Fornåsa skola från och med läsåret 2016/2017. Orsaken till den ändringen är att Dansäterskolan i Borensberg inte har kapacitet att ta emot dessa elever.

Till höger hittar du en länk till Mötesportalen. Under ”Bildningsnämnden” finns handlingar och kartor som beskriver de nya upptagningsområdena.

Annonser

Kulturskolans studiedag

Här är mitt öppningsanförande på studiedagen.

  
Kulturvänner!

Vi politiker ska inte säga vad som är bra och dålig kultur, vi ska ge utrymme för kulturen att leva sitt eget liv. Ett av samhällets viktigaste uppgifter är att ge varje barn som föds goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv. Barn är samhällsmedborgare med tankar om sin historia, nuet och med drömmar om framtiden. De har rätt att ställa krav och bli bemötta med respekt. Ingen vinner på att några lämnas efter. 

Vi har i den politiska ledningen varit tydliga att ett av de mest prioriterade områdena för oss är barn och ungas uppväxtvillkor. Kulturen bidrar till människors utveckling. Men den bidrar också till samhällets utveckling. I ett samhälle som slits isär erbjuder och främjar kulturen arenor där vi möts på gemensam grund. I synen på rätten till ett rikt kulturliv, i försvaret av konstens uppgift att odla våra drömmar, att ges möjlighet att kunna se livet med någon annans ögon – där framträder skillnaden i människosyn som tydligast.
Kulturen tar oss i handen och leder oss inåt så att vi bättre förstår vilka vi är. Men handen leder oss också utåt så att vi känner igen oss i andra. Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör; Teatrar, bibliotek, samlingslokaler, och välfärdsstatens institutioner är exempel på mötesplatser där vi medborgare träffar varandra och möts som jämlikar. Vi vill att Motala och Östergötland ska vara mångkulturellt och erbjuda alternativ för alla som finns här. 
Vi vill också se en kommun med delaktighet och inflytande för medborgare, och där har föreningslivet en jätteviktig roll. Där aktiveras människor i alla olika åldrar och kan engagera sig i det de själva brinner för. Man måste få leva och lära från vaggan till graven. 
Vår uppgift är att vara motor för att skapa goda förutsättningar för verksamheten som bedrivs i kommunen. Alla människor, både barn och vuxna, skall ha möjlighet att ta del av kultur och eget skapande. Barn och ungas möjlighet att ta del av och själva lära sig att spela musik, teater, film och annat är en grundbult i vår kulturpolitik. Barnkulturens del i den offenligt stödda kulturen måste uppmärksammas. I Motala vill vi behålla positionen som en av sveriges bästa skolkulturkommuner men vi vill ytterligare förstärka skolans roll att stödja och utveckla barns och ungas eget skapande. Kulturen måste bli en naturlig del av den ordinarie skolans arbete. Kulturskolans musikundervisning betyder mycket för många barns och ungdomars möjligheter att utvecklas inom musiken men också för musiklivet i kommunen som helhet.

Ett nyskapande, en drivkraft framåt och en vilja att ständigt utveckla och förbättra är helt nödvändigt för att kommunen ska växa och bli bättre. Kulturen möjliggör rekreation, återhämtning och förströelse som balanserar våra annars ganska hektiska och stressade liv. I längden gör kulturen oss mer hållbara, och även samhället. 

Kulturen har ett egenvärde alldeles oavsett hur mycket den genererar ekonomiskt. Det värdet hoppas jag vi alla får uppleva och utveckla här idag. Just därför är jag extra stolt att få hälsa er välkomna till Motala. Ni som sitter här bidrar till att vi Östgötar står upp för en kulturpolitik som utrustar människor med vingar, som uppmuntrar till eget skapande genom hela livet, som öppnar upp kulturens arenor, som respekterar den kunskap, det engagemang, det djup och den bredd som våra kulturarbetare står för.

Välkomna